بررسی انواع اسناد رسمی + نکات اساسی

سند یک نوشته رسمی است که جزئیات یا اطلاعات خاصی را تأیید یا ثبت می‌کند. در حقوق ملکی، سند ممکن است به عنوان اثبات مالکیت یا انتقال مالکیت برای اموال مانند خانه، زمین یا وسایل دیگر مورد استفاده قرار گیرد . سند در فرآیندهای حقوقی و تجاری نیز بسیار مهم است و به اثبات ...