متعلقات خانه چیست؟ 🏡| کدام یک از امکانات و تجهیزات ملک به خریدار منتقل می شود؟

متعلقات خانه وسایل و ابزارهایی هستند که در خانه یا ملک وجود دارند و در صورت فروش آنها، به مالک جدید منتقل می‌شوند. به طور کلی، اگر یک وسیله به لحاظ عرفی جزء متعلقات ملک باشد، به معنای این است که باید به خانه تعلق داشته باشد و نمی‌توان آن را از خانه جدا ...