معامله ی وکالتی چیست؟📃| نکات✔️ + مشکلات

معامله وکالتی یک نوع توافق است که در آن فروشنده (وکیل) به خریدار (مشتری) وکالت می‌دهد تا به نمایندگی از خودش مراحل انتقال یا انجام اموری را انجام دهد. این نوع توافق ممکن است برای موارد مختلفی صورت گیرد، اما عموماً در مواردی که مانع انتقال سند یا انجام امور مربوط به مال می‌شوند، ...