در فریدون کنار زمین بخریم یا آپارتمان ؟💡| تفاوت | مزایا ✔️

اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار مسکن هستید و سرمایه‌ای مشخص در اختیار دارید، آیا به نظر شما در فریدونکنار خرید زمین بهتر است یا آپارتمان مناسب‌تر است؟ آیا در فرایند تصمیم‌گیری خود، مشاوره از متخصصان بازار مسکن را در نظر گرفته‌اید؟ آیا شما بین دوراهی گیر کرده اید که در در فریدون کنار ...