نحوه محاسبه متراژ آپارتمان🏢 | نکات مهم🌟

نحوه محاسبه متراژ آپارتمان توسط مهندس نقشه بردار اداره ثبت، که کارشناس رسمی تفکیک آپارتمان‌های نظام مهندسی است، با رعایت مقررات و قوانین مربوطه انجام می‌شود. در این روش، متراژ ساختمان با محاسبه فقط قسمت‌های اختصاصی و مفروز آپارتمان‌ها در نظر گرفته می‌شود و بخش‌های مشترک و مشاعی در این محاسبات در نظر گرفته ...