سرمایه گذاری در ملک بهتر است یا طلا؟ 🤔| مزایا 🟢| معایب 🔴| تفاوت🔄

آیا شما هم بین خرید ملک یا طلا سردرگم شده اید؟ آیا مزایای خرید ملک یا طلا را می دانید؟ با توجه به میزان سرمایه و افق زمانی سرمایه‌گذاری، انتخاب بین سرمایه‌گذاری در مسکن یا طلا ممکن است متفاوت باشد. برای کسانی که سرمایه کمی دارند و افق زمانی سرمایه‌گذاری آنها کوتاه مدت است، ...