نحوه گرفتن سند برای زمین قولنامه‌ ای 💯| مراحل 🔁| نکات 🟢| هزینه 💸

یکی از مهمترین گام‌ها برای گرفتن سند برای زمین قولنامه‌ ای، ارائه مدارک مورد نیاز است این مدارک شامل اسناد هویتی صاحبان زمین، اسناد مربوط به ملکیت قبلی، قرارداد قولنامه و سایر اسناد مربوط به معامله می‌شود. به عنوان مثال، در صورتی که قصد خرید زمین در سرخرود را دارید، باید اطمینان حاصل کنید ...